เกี่ยวกับเรา

     เว็บไซต์ check-share.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนผู้รับสื่อกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีต้องการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความแตกแยกในกลุ่มของประชาชน เว็บไซต์นี้จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยคัดกรองข่าวสารที่จะเข้าถึงประชาชนเบื้องต้น เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาแจ้งข่าวที่มีความเสี่ยงจะเป็นข่าวปลอม (Fake News) โดยที่ทางเว็บไซต์จะช่วยตรวจสอบเนื้อหาข่าวเบื้องต้น และตอบกลับเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าข่าวที่พบเห็นนั้นมีความน่าเชื้อถือมากน้อยเพียงใด รวมถึงได้ให้ความรู้ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง มีวิจารณญาณในการคัดกรองข่าวสารต่างๆ ที่ได้พบเห็น ผ่านการให้ความรู้โดยใช้บทความ และสื่ออินโฟกราฟิกแอนิเมชันที่เผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย


     เว็บไซต์ check-share.com จัดทำขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี และยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ช่วยเป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อดังกล่าว

ผู้จัดทำ

 
 


สนับสนุนโดย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์

ระบบสมาชิก